תקנון האתר

תקנון האתר:

1.אתר "שופינג עד הבית" הינו אתר ברשת האינטרנט המנוהל ע"י חברת ר.ת. דיסקברי בע"מ ח.פ. 514052125, מרחוב מצדה 9 בני ברק.

2.שופינג עד הבית הינו אתר למכירת מוצרים המוצגים בחנויות וירטואליות של ספקים שונים בתחומים שונים, בהן מציג כל ספק את המוצרים שלו והוא האחראי הבלעדי לאיכות המוצרים ולאספקתם לקהל הרוכשים. 

3.השימוש באתר זה או בכל אחד אחר שיחליף אותו או יתווסף אליו לרבות באתר מותאם לטלפון או באפליקציה מותאמת, על ידי המשתמש הנכנס אליו, או רכישת המוצרים באמצעות האתר בחנויות השונות, או הרשמה לפתיחת חשבון באתר, או השארת פרטים לדיוור, כל אחד מהם מהווה הסכמה לתנאי האתר המופיעים בתקנון האתר. במידה ואינך מסכים לתנאים אלו, עלייך להימנע מרכישה באתר. 

4.כל הרוכש באתר ו/או נרשם לאתר ו/או משאיר פרטים באתר, מצהיר כי הוא מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כלפיי חברת דיסקברי, הבעלים והמפעילה של האתר, מנהליה, סוכניה, שליחיה, וכן כנגד כל אחת מהחנויות המפעילות את האתר, מלבד טענות הקשורות בהכרת התחייבות כפי שמופיע בתקנון זה. 

5.לצורך תקנון זה, "משתמש" – כל אדם, גוף או רבים, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים בתקנון זה.

6.רכישת פריטים תתאפשר למשתמש שהינו אזרח ישראל ו/או תושב ו/או אדם בעל היתר שהייה חוקית ובעל כרטיס אשראי בתוקף, אשר גילו עולה על 18. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

7.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר.


8.הרכישה באתר אפשרית 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת 'דיסקברי' אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה או מי מטעמה בשל כך.

9.טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש – נא הימנע מכל שימוש באתר.


10.תקנון האתר בלבד הוא המחייב את חברת דיסקברי ושליחיה, והחברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי התקנון מעת לעת. 

11.התנאים מנוסחים בתקנון בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים כמובן גם לנשים בצורה שווה. 

12.מובהר בזאת כי 'דיסקברי' רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

מדיניות רכישת המוצרים, התשלומים והמשלוחים:

13.חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר מכילים אלכוהול לצריכה. מובהר בזאת כי מכירת מוצרים אלו מותרת אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה ובהתאם לדין הישראלי. בעת הזמנת מוצרים אלו המשתמש מצהיר כי הינו בגיר מעל גיל 18 הרשאי לרכוש מוצרים אלו על פי חוק. כמו כן לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים בין השעות 23:00 ל-06:00.

14.באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים כפי שהינם מפורטים ומופיעים באתר. המוצרים מוצגים בחנויות וירטואליות על ידי ספקים שונים ובאחריותם. עם זאת, 'דיסקברי' רשאית בכל עת לגרוע או להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל שינוי כאמור לעיל. כמו כן, אספקת המוצרים הינה באחריות בלעדית של כל חנות וירטואלית והספק המפעיל אותה. 

15.לצד כל מוצר מופיע מחירו, כאשר המחיר כולל מס ערך מוסף (מע"מ) למעט מוצרים שאינם חייבים במע"מ על פי דין. המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד הכנת ההזמנה על ידי החברה ולא מועד ההזמנה ועל כן ייתכנו שינויים בין מחיר ההזמנה במועד שבה נשלחה על ידי המזמין באתר לבין המחיר הסופי שבו יחויב הקונה.

16.חלק מהמוצרים המופיעים באתר מוצעים למכירה לפי משקל אשר קובע את עלות המוצרים. הספקים השונים בחנויות השונות יעשו כל מאמץ כדי לוודא כי המוצרים יסופקו בהתאם למשקל שהתבקש בהזמנה, אך מטבע הדברים במוצרים אלו תיתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, והעלות הסופית תחושב לפי משקל המוצר שסופק בפועל מבלי שלמזמין תהיה כל טענה נגד החברה או מי מטעמה בשל כל אי התאמה כאמור.

17.הספקים השונים רשאים לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. כמו כן, ככל שהמוצר יהיה חסר על אצל הספקים השונים, אין הספק מתחייב לספקו ללקוח כתוצאה מחוסר זמינות מוצר זה. במקרה כזה, יעשה מאמץ ליצור קשר עם המזמין על מנת להודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי, מבלי שתהיה לו כל טענה נגדו בשל כך, ויהיה רשאי להציע לו מוצר חלופי הנמצא במלאי.

18.משתמש המעוניין לרכוש פריטים באתר, יסמן את הפריט הנבחר, כמות וכיוב'. כמו כן, המשתמש יעיין במדיניות המשלוחים של כל ספק ויסמן את המועדים המתאימים והנוחים לו. בנוסף, יסמן הלקוח את סך התשלומים על פי מדיניות הספק הרלוונטי.  

19.ביצוע התשלום – ניתן לשלם אך ורק באמצעות כרטיס אשראי.

20.לתשלום באמצעות כרטיס האשראי באתר: יש לבחור בתשלום ולהזין פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים כגון: שם, כתובת מדויקת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון ופרטים נוספים באם ידרשו לשם ביצוע העסקה. כמו כן, לפני תשלום יש להירשם לאתר על מנת שפרטי המזמין ישמרו כדי לברר טענות או בעיות אודות שירותים או משלוחים או מוצרים או כל טענות אחרות. 

21.חיוב כרטיסי האשראי מבוצע ישירות באמצעות שירותי הסליקה המאובטחים של חברת "PAYME" שהינה בעלת מערכת מתקדמת ובטוחה לסליקת כרטיסי אשראי.

22.בתום ביצוע החיוב יקבל המשתמש הודעה בדואר אלקטרוני אודות פרטי ההזמנה שביצע, אישור סופי (להלן: "האישור הסופי") בדבר ביצוע העסקה יאושר רק לאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי ע"י חברות האשראי (להלן: "עסקה"). החיוב הסופי יופיע בחשבונית שיקבל הלקוח עם אספקת המוצרים לביתו או למשרדו ויתאים לחיוב המבוצע על ידי חברת האשראי עבור הספק ממנו נרכשו המוצרים. 

23.הרישום באתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ואילו משלוח הודעות מטעם האתר בדואר אלקטרוני לא יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות לכל דבר ועניין ולא יחייבו את האתר. כאמור הלקוח יקבל חשבונית ביחד עם הזמנת המוצרים שביצע והיא תתאים לסכום החיוב על ידי הספק. 

24.המשתמש מתחייב להזין אך ורק את פרטיו האישיים ולא להזין כל פרט של צד שלישי וכן, להזין מידע אמיתי ונכון לגביו, לרבות, שמו, כתובת מגוריו, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד וכל פרט אשר יידרש ממנו על מנת לבצע את הרכישה.

25.הנהלת האתר תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את תהליך הרכישה באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת וכן, תהא רשאית לסרב לספק את הפריטים שנבחרו ע"י משתמש במידה והוזן מידע שקרי ושאינו אמיתי או מכל סיבה אחרת כפי שתראה הנהלת האתר לנכון.

26.הנהלת האתר רשאית לבטל עסקה או הזמנה בכל במקרה בו נפלה טעות סופר ו/או שגיאה באשר למחיר הפריט ו/או תיאורו ו/או זמן אספקתו או כל טעות אחרת מכל סוג שהוא (להלן: "טעות"). מיד עם היוודע דבר הטעות תפעל הנהלת האתר לתיקון הטעות באופן מיידי וכן, תיידע את המשמשים שרכשו את הפריטים לגבי הטעות. רכישת הפריטים תתאפשר ע"י המשתמשים רק בהתאם למידע נכון שיוזן באתר מחדש ולמשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר בגין ביטולי העסקה ובגין אי אספקת הפריטים.

27.במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה בדואר האלקטרוני ובמקרה זה באפשרותו לפנות לשירות הלקוחות בטלפון ולהסדיר את פרטי ההזמנה, אחרת ההזמנה תבוטל.

28.מועדי משלוח הפריטים יחושבו החל מיום בו התקבל אישור סופי מחברות האשראי.

29.הפריטים הנרכשים באתר יסופקו בכפוף לכך שפרטי כרטיס האשראי שמילא המשתמש נכונים ושהעסקה אושרה ע"י חברת כרטיס האשראי.

30.הפריטים יסופקו במדינת ישראל בלבד, בהתאם לכתובת שהוקלדה ע"י המשתמש.

31.הפריטים יסופקו בהתאם לאופן שנבחר ע"י המשתמש בעת ביצוע ההזמנה ובמועדים אותם תיאם על פי מדיניות הספק ממנו בוצעה ההזמנה. יתכן איחור של כמה שעות במועד אספקת המוצרים בעקבות תקלות ברכבות או עומס בכבישים. 

32.בגין אספקת הפריטים יגבו דמי משלוח אשר יתווספו למחיר הכולל של ההזמנה, כמפורט באתר ו/או בבירור מחיר המשלוח וסוג המשלוח. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להגביל ו/או לשנות מדיניות בעניין שליחת הזמנות ובין היתר, הגבלת האזורים אליהן נשלחות ההזמנות. ההזמנות ישלחו אך ורק לאזורים אליהם הספק מבצע שליחויות.

33.בכל מקרה בו לא ניתן יהיה לבצע את האספקה כגון: אזור בעל גישה מוגבלת מבחינה ביטחונית, כתובת שגויה וכדומה, הנהלת האתר תיצור קשר עם המשתמש לתיאום אספקה מחודשת או איסוף עצמי בכפוף לנקודות האיסוף של הספק מפעיל החנות ממנו נעשתה בפועל ההזמנה והמוצרים ע"י המזמין.

34.זמני אספקת הפריטים תיעשה בהתאם להנחיות חברות הדואר המשלחות, השליחים והספק מפעיל החנות הווירטואלית והמשתמש יהיה כפוף ומחויב אליהם. במניין חישוב מועדי אספקת הפריטים יחושבו ימי עסקים בלבד (א'-ו' לא כולל ימי שבת וימי חג) .

35.הנהלת 'דיסקברי' לא תהיה אחראית בכל מקרה של איחור או עיכוב באספקה שמקורו בחברות הדואר והשילוח ו/או במקרה של כוח עליון, עומס בכבישים ו/או תקלות מכניות ו/או שביתה או השבתה. בכל מקרה של איחור התלונה תופנה כלפיי מפעיל החנות הווירטואלית ממנה הוזמנו המוצרים. 

36.הנהלת 'דיסקברי' והספקים השונים שומרים לעצמם את הזכות לדרוש מהמשתמש להיות נוכח בעת מועד האספקה או להציג ת.ז ו/או כרטיס אשראי.

37.הנהלת 'דיסקברי' ו/או הספקים השונים שומרים לעצמם את הזכות לבטל אספקת פריטים אשר נפלה טעות סופר או שגיאת קולמוס באשר למחירם, לתיאורם, דמי משלוח, ומועדי אספקה.

38.כל תלונה ו/או טיפול בבעיה תעשה דרך פניה בכתב לספק אשר סיפק את המוצרים עם העתק במייל למפעילת האתר חברת 'דיסקברי'. 


39.ביטול עסקה יעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"). או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכול מול הספק מפעיל החנות ובטרם סופקו המוצרים. 

40.במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה באמצעות השבת המוצר לספק שסיפק את המוצר אל בית העסק שלו.

41.בכל מקרה בו הפריט אזל מהמלאי, רשאי הספק לבטל את העסקה או להציע פריט חלופי, אולם מבלי לגרוע באמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש במישרין או בעקיפין, לרבות אך לא רק, מקרה בו המשתמש ייאלץ לרכוש את הפריט במחיר גבוה יותר במקום אחר.

42.עיכובים במועד המשלוח או האספקה עקב סיבות שאינן תלויות בספק ואינן בשליטתו לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו') ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו'), עיכובים הנובעים משביתות וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל, ולמזמין לא יהיו טענות נגד 'דיסקברי' או הספק בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

43.ככל והמזמין לא יאותר על ידי השליח או לחלופין במידה והמזמין אישר מראש, השליח רשאי להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו). במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה אשר הושארה שלא בנוכחות המזמין כאמור, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של האתר ולדווח על מקרה כאמור. עם זאת, האתר שומר על זכותו שלא לפצות את המזמין בכל דרך שהיא עם קרות מקרה מסוג זה. בכל מקרה האחריות לאספקת המוצרים הינה של מפעילי החנות המספקת את המוצרים. 

44.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה בכל עת וככל שיראה לה לנכון, לרבות מקרה בו המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או הפר את תנאי השימוש של האתר ו/או מסר פרטים אישיים כוזבים ו/או ביצע פעולה או מעשה שיש בו כדי לפגוע בתקינותו, תדמיתו או פעילותו התקינה של האתר ו/או מקרה בו נפלה טעות סופר, שגיאת קולמוס או כל טעות אחרת בפרטי תיאור המוצר, מחירו, עלויות ודמי משלוח וכדומה.

50.במידה והמשתמש אינו מעוניין לקבל פריט חילופי, באפשרותו לבטל עסקה ולקבל זיכוי ולפעול על פי מניין הימים ובהתאם להנחיות הקבועות בעניין ביטול עסקה. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל ויהיו. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן (לרבות היות המוצר לא בתוקף בעת קבלתו כאמור לעיל) ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין.

אבטחת מידע:

51.הנהלת האתר מייחסת חשיבות מרבית לאבטחת מידע והאתר נבנה תוך חשיבות רבה לכללים בדבר אבטחת המידע והפרטיות באינטרנט ובאתר מסחר אלקטרוני בפרט.

52.על מנת לשמור על פרטיות ואבטחת המידע, סליקת כרטיסי האשראי באתר מבוצעת ע"י מערכת הסליקה של חברת "PAYME", חברה הפועלת בהתאם לתקני האבטחה המחמירים של חברות כרטיסי האשראי  .(PCI DSS)

53.החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על אבטחת וסודיות המידע. אולם במקרה של כוח עליון, ומקרים שאינם בשליטתו של החברה כגון: חדירות לא חוקיות וסוסים טרויאנים ע"י צד ג', הנהלת האתר ו/או החברה לא יהיה אחראיים לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו לרבות, במקרה של שימוש לא מורשה בו ע"י צד ג'.

54.מדיניות הפרטיות של האתר חלה על התכנים והנתונים שמסר המשתמש בעת הרישום לאתר, על המידע הנאסף על המשתמשים בזמן גלישתם באתר.

55.האתר לא יעשה שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש ויאפשר גישה למידע זה לעובדי החברה.

56.אישור תנאי משתמש אלו, מהווה הסכמה של המשתמש לכך שהנהלת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש במידע (פרטים אישיים) שנקלט באתר ובמחשבי החברה ומסכים כי החברה תאסוף את הפרטים והנתונים שנמסרו ע"י המשתמשים למאגרי המידע של החברה, למעט פרטי כרטיסי האשראי, על מנת ליצור עימו קשר, לשלוח לו דיוורים שוטפים הנוגעים להתנהלות האתר ומבצעים חדשים, בכל אמצעי התקשורת, לרבות באמצעות, מסרונים, פקס, הודעות לכתובת האלקטרונית, וכדומה, לצורך מטרות שיווקיות.

57.המזמין או הנרשם לאתר מצהיר כי ידוע לו שבהרשמתו לאתר ו/או לאפליקציה הוא מסכים לקבל הודעות push לרבות הודעות אשר עשויות לכלול דיוורים שהינם "דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.

58.בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות של האתר, המשתמש רשאי לבטל בכל עת את האפשרות לקבל את הודעות ה-push בכל עת באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה בסמארטפון של המשתמש.

59.למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

60.זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, שם האתר, שם המתחם, דפי האתר, האלמנטים באתר, מאגרי המידע, סימני המסחר, מידע סודי, איסוף מידע על הגולשים ומשתמשים, הם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר ובשליטתה הבלעדית.

61.החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר.

62.אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם האתר בלא קבלת הסכמת 'דיסקברי' מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן).

63.בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

64.השם שופינג עד הבית, שם המותג, סימני המסחר של 'דיסקברי' (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' – הם כולם רכושה של 'דיסקברי' בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

65.האתר והתכנים בו חוסים תחת ההגנה של חוקי זכויות היוצרים בישראל, במדינות אחרות והינו כפוף לאמנות בינלאומיות.

66.המשתמש מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את תנאי השימוש והוא מקבל עליו את הוראותיהם וגם אם לא קרא את תנאי השימוש מסכים כי תנאי שימוש אלו יחולו עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

67.הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש, בתקנון האתר ובאתר עצמו, להסיר תכנים ופרסומים, לשנות את מבנה או תכני האתר, לשנות את עלויות הפריטים, המגוון וההיצע ולערוך כל שינוי אחר כראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת ומבלי כל הודעה מראש.

68.הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע הרשום של החברה. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין.

69.פרטי משתמש הקצה אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של החברה לצרכים הבאים: שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר) עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר להרשמתו באתר; צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו; מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

70.בהתאם להסכמת משתמש הקצה כדין, החברה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים והטבות של החברה אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי החברה באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.

71.הודעות "דחיפה" למכשיר הנייד. כאמור לעילה (Push Notifications)-  יתכן והחברה תכלול באתר ו/או באתר המותאם לסלולר ו/או ובאפליקציה שלה שירות "הודעות דחיפה" (Push Notifications) למכשיר הסמארטפון של המשתמש במסגרת השימוש באפליקציה של החברה. הודעות ה PUSH- יישלחו, מעת לעת, אל הסמארטפון של המשתמש אשר התקין את האפליקציה של החברה. הודעות אלה יכללו, בין השאר, הצעות, הטבות מבצעי מכירות ו/או כל פרסום ו/או עדכון אחר הנוגעים לאתר ו/או לאפליקציה של החברה. הודעות ה-Push  ישלחו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות של החברה, המשתמש רשאי לבטל בכל עת את האפשרות לקבל את הודעות ה-Push   בכל עת באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה בסמארטפון של המשתמש.

72.החברה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון "Cookies" , על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלה עושות ב"Cookies"  הינו כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

73.כאשר המשתמש נרשם לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתנאי השימוש, תוכל החברה בכפוף לכל דין לשלוח לו דיוורים ישירים לרבות, אך לא רק, הודעות דוא"ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. החברה עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא"ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם כבר מסרה החברה את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.

74.החברה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של "עוגיות" (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהחברה בעבר וכתובת האתר המפנה.

75.כאשר משתמש עושה שימוש באתר, החברה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ובכדי להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה החברה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies) . אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies) , עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.

76.החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, החברה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג החברה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

77.החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.

78.למרות האמור, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת החברה.

שימוש באתר:

79.השימוש באתר ניתן כמו שהוא (As is) והמשתמש משחרר את הנהלת האתר מאחריות בכל הנוגע לחוסר שביעות רצון מהשירות באתר ובאם קיים חוסר שביעות רצון, תרופתו היחידה של המשתמש תהא לחדול מלגלוש ולהשתמש בשירותי האתר.

80.תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באפליקציה לבין הפריט במציאות. התמונות סופקו על ידי הספקים מפעילי החנויות ובאחריותם.

81.רישומי מחשב ושרת האתר יהוו ראיה לכאורה באשר לנכונות הפעולות המתבצעות דרך האתר.

82.במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר, 'דיסקברי' רשאית לחסום את גישתו של המשתמש באתר, ויהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

83.הנהלת האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות בגין כל אי דיוק, עיכוב, ו/או הפרעה ו/או תקלה ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכות המחשב או בשרתי האתר ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או חדירות בלתי חוקיות ו/או הפסקות ו/או כוח עליון ו/או נזק לרכוש ו/או נזק גופני ו/או הונאה ו/או מוות שינבעו או ייגרמו כתוצאה משימוש באתר.

84.השימוש באתר כפוף לדיני מדינת ישראל ולחוקיה ובמקרה של מחלוקת או סכסוך ו/או תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלו, תהא סמכות השיפוט נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל.

תנאי השימוש באתר:

85.האתר שופינג עד הבית מופעל ע"י חברת ר.ת. דיסקברי בע"מ, ומספק שירות מקוון באינטרנט, בין השאר שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות של צדדים שלישיים (להלן: "דיסקברי"). 

86.למען הסר ספק 'דיסקברי' אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים המוצגים באתר, אלא מאפשרת לספקים השונים להציג כל אחד בחנות וירטואלית משלו, את מוצריו (להלן: "הספק"). 

87.האחריות לטיב המוצרים, לאספקתם ולאיכותם הינה אך ורק של הספקים השונים, המפעילים כל אחד חנות משלו באתר. המוצרים של הספק ומחיריהם נקבעים ומוצגים ע"י הספק והוא האחראי הבלעדי לאיכותם. 

88.יש לשים לב לתנאים של כל ספק המוצגים בחנות הווירטואלית שלו. הן לגביי המוצרים, משקלם, מחירם, והן לגביי האזורים הגיאוגרפיים אליהם הוא מבצע משלוחים, והן לגביי מספר התשלומים שהוא מאפשר ללקוח לשלם במעמד הקנייה. 

89.תנאי השימוש באתר הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחול באתר על ידך – משתמש הקצה (להלן: "משתמש הקצה"). על ידי השימוש באתר, אתה מקבל עלייך את כל תנאי השימוש המפורטים ע"י הספק וע"י האתר.

90.משתמש הקצה הוא האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הפרטים שנתן כגון הסיסמא לאתר וכיו"ב. 

91.משתמש הקצה מסכים לכך שהשימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית. חברת 'דיסקברי', הספקים השונים המפעילים חנויות באתר, עובדיהם, סוכניהם, שליחיהם, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות, מנהלי האתר, הדירקטורים והעובדים אינם מצהירים ואינם מתחייבים לכך שהשימוש באתר יהיה נטול תקלות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או יתנהל כסדרה וזאת מכל סיבה שהיא. כמו כן, הם אינם אחראים לתוצאות שעלולות להיות מוצגות בשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או במוצרים שנרכשו דרכו ו/או למהימנות המידע והמוצרים שיסופקו באמצעות האתר. 

92.האתר מוצג כמו שהוא (As-Is) וכל בית עסק שמפעיל בו חנות וירטואלית, הוא זה האחראי הבלעדי לפרסום בהצעה, לתמונות שמופיעות בו, לאספקת המוצרים, לאיכותם, ולזכות הקניין שלהם. חברת 'דיסקברי', מפעילת האתר אינה מספקת כל מצג, אחריות, תמונה, הצהרה, כתבה או תנאי בין אם במפורש ובין אם במשתמע לרבות אי הכרת זכויות קנייניות או........ – הכול מוצג ונמסר ע"י ספקי המוצרים והם האחראים הבלעדיים להם. 

93.למען הסר ספק, 'דיסקברי' אינה מייצרת ו/או מייבאת ו/או משווקת ו/או מוציאה לאור ו/או מספקת שירותים שמוצגים באתר אותם ירכוש משתמש הקצה. הכול מסופק ע"י צדדי ג' המפעילים כל אחד חנות וירטואלית באתר והם אינם קשורים לחברת 'דיסקברי'. חברת 'דיסקברי' אינה נושאת בשום צורה במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי כלפיי המוצרים, שילוחם ו/או יבואם לארץ, טיבם, התאמתם ו/או המפרט הטכני. 

94.המוצרים והשירותים המוצגים באתר ע"י הספקים השונים מוצגים בתום לב, ובאחריות בתי העסק, ואין בהצגתם משום המלצה כלשהי של 'דיסקברי' ו/או הבעת דעה ו/או הכוונה כלשהי לגביי אופיים של המוצרים ו/או איכותם ו/או תכונותיהם ו/או כתיבת שמות היצרנים והספקים, בתי העסק וכיו"ב. הכול באחריות הספקים, מפעילי החנויות. 

95.בכל מקרה אין האחריות כולה של הספק ו/או החברה עולה על סכום ההזמנה שבוצעה ע"י משתמש הקצה בקשר להזמנה עליה התלונן במהלך החודש שמאז קיבל את ההזמנה.

שינוי ושחרור:

96.משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי לכל תקשורת עם בית העסק ממנו הזמין והוא משחרר את 'דיסקברי' מכל תביעה, דרישה, ......... הקשורים בקשר לכל מוצר ו/או בית עסק ו/או לכל פעולה של בית עסק ו/או למשלוח, לרבות כל תביעה שיש לו כלפיי אותו בית עסק וכל תביעה או טענה יופנו ע"י משתמש הקצה אל בית העסק ממנו ביצע או שלא ביצע את ההזמנה ושמוצג באתר "שופינג עד הבית". בכל מקרה לא יכול משתמש הקצה לבוא בתביעת צד ג' או תביעה ישירה או תביעה אחרת כנגד חברת ר.ת. דיסקברי בע"מ בקשר לאמור לעיל. 


תנאי ביטול:

97.ביטול רכישות מוצרים יעשה בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני או ע"י פקס ויכלול את פרטי הרוכש, מספר ההזמנות שלו, תעודת זהות ויחולו עליו התנאים המפורטים. 

98.בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול ספקים ????? ע"י משתמש הקצה, הרי שיחול עליו חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). 

99.זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת במקום ?????, לגביי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן, לגביי שירותי הארחה, תיירות, חופש או בילוי, אם מועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד בו אמור להינתן השירות. לגביי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995, לגביי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן. אם סופק המוצר, יתבקש להעמיד המוצר לרשות הספק שסיפק לו את המוצר במקום שבו נדרש לעשות כן ע"י הספק והספק הודיע לו על כך. כל ביטול יתבצע אך ורק כנגד בית העסק ממנו נרכש המוצר ו/או השירות ו/או דרך מפעילת האתר "שופינג עד הבית" חברת דיסקברי עליה לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל מוצר ו/או שירות והכול כאמור יתבצע אך ורק מול בית העסק המספק את המוצר. 

100.כאמור חברת 'דיסקברי' מפעילת האתר "שופינג עד הבית" אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים כמפורט בתקנון זה והיא אך ורק מציגה אותם לפי בקשות הספקים השונים, ואין לראותה כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, לרבות אספקתם או טיבם או לכל תנאי או תכונה אחרת של המוצר ו/או השירות ואספקתו והיא אינה צד לעסקה בין משתמש הקצה לבין הספק דהיינו בית העסק שסיפק עבורו את המוצר. 


הערות:

101.כל זכות ו/או סעד ו/או תרופה של 'דיסקברי' מפעילת האתר "שופינג עד הבית" על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה אחרת של הספקים השונים המציגים באתר "שופינג עד הבית" או מכבודה של החברה. 


102.האמור בתנאים אלה אינו חוזה לטובת צד שלישי ואינו מקנה כל זכות לצדדים שלישיים כלשהם. כמו כן, שום ויתור או ???? או הימנעות מפעולה הנעשית ע"י 'דיסקברי' לא יחשבו כוויתור כלשהו על איזושהי זכות מזכויותיה, והיא רשאית לממש זכויותיה בכל מועד שתבחר ולהשמיע טענותיה ללא שום ויתור או השהייה על איזושהי טענה. 
103.
104.הדין החל על כל הפעולות באתר, על החברה מפעילת האתר, על הספקים השונים המציגים את מוצריהם ועל תנאי השימוש הוא הדין הישראלי בלבד, והסמכות הייחודית ?????? לדין בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתקנון או לכל האמור לעיל, ניתנת לבית המשפט בתל אביב-יפו והוא המוסמך לדון בעניין. 
105.
106.תקיפות כל תנאי התקנון הזה שפגה לא תשפיעה על תקיפות התקנון בכללותו, ואם היה תנאי שלא תקף יוחלף באחר הקרוב אליו ביותר ככל שמתיר החוק.   
107.על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. 

במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק. 

.ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. 

 אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
* חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאמה למשקל המוצרים בפועל.
  יודגש כי בעת ביצוע ההזמנה אמדן ערך ההזמנה  שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים,
   מנגד החיוב בפועל יתבצע ע"י שקילה של המוצרים בסמוך לאסקפת המוצרים ללקוח.